Reisevilkår

Våre reiser er underlagt «Lov om pakkereiser og reisegaranti». Reisevilkårene regulerer forholdet mellom den reisende/kunde som forbruker og Desert Candles AS som reisearrangør. Alle reisende forventes å ha satt seg inn i vilkårene.

Bestilling og betalingsvilkår

Bestilling av våre reiser gjøres enklest på vår internettside eller ved å sende oss en mail.

Avtalen mellom partene anses inngått når bestillingen er bekreftet og depositum betalt. Desert Candles sender en faktura med depositum som forfaller etter 10 dager og et sluttbeløp for reisen som forfaller senest 35 dager før avreise, se forfallsdatoer på fakturaen.

Hva omfattes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling, bekreftelse og tilsendt reiseprogram eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som er avtalt mellom partene. For øvrig gjelder våre generelle betingelser.

Forbehold om endringer i pris

Vi tar forbehold om at reisens pris kan justeres ved store endringer i valutakurser som brukes i våre priskalkulasjoner. Vi skal i så fall informere den reisende om dette senest den 20. dagen før avreise. En prisøkningen på mer enn 10% gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Alle reisende må ha reiseforsikring. De reisende er selv ansvarlig for å tegne nødvendig forsikring som dekker tap/skade på reisegods etc. og utgifter i forbindelse med ulykke/sykdom.

I tillegg anbefales en avbestillingsforsikring som sikrer den reisende’s rett til å løse seg fra avtalen ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i den nærmeste familie, hos noen i reisefølget, eller ved andre uventede og alvorlige hendelser. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på fast eiendom.

Dersom den reisende er kjent med omstendigheter som gir rett til avbestilling, må vedkommende underrette Desert Candles umiddelbart.

Reisegarantifondet

Desert Candles er medlem av reisegarantifondet og har stilt garanti til fondet.

Tlf 51 85 99 40. www.rgf.no

Avbestilling eller overdragelse av reisen

Force Majeure

Den reisende har rett til å avbestille reisen og få refundert innbetalt beløp dersom det konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre likestilte begivenheter på reisestedet, i umiddelbar nærhet eller langs reiseruten.

Avbestilling mot vederlag

Dersom den reisende ønsker å avbestillinger, skal beskjed sendes per mail til Desert Candles.

Følgende regler gjelder for avbestilling:

  • Avbestilles reisen senere enn 30 dager før avreisedato, beholdes innbetalt depositum
  • Avbestilles reisen 24 – 15 dager før avreisedato, beholdes 50% av reisens pris
  • Avbestilles reisen senere enn 14 dager før avreisedato eller med manglende fremmøte, beholdes 100% av reisens pris
  • Dersom en reise bestilles nærme avreisedato, vil betalingsbetingelser avtales i hvert enkelt tilfelle

Overdragelse av reisen

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Kunden må gi melding om dette til Desert Candles innen rimelig tid før pakkereisen starter. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for betaling.

Desert Candles plikter

Desert Candles skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende.

Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal Desert Candles i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Dersom den reisende påpeker mangler ved reisen, plikter Desert Candles å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

Den reisendes plikter

Den reisende plikter å:

  • sette seg inn i disse reisevilkår og betingelser som er publisert på Desert Candles internettside og det avtalte reiseprogrammet eller lignende dokument
  • kontrollere at reisedokumenter er i samsvar med navn og bestilling. Ha med nødvendige reisedokumenter og gyldig pass på reisen
  • betale det avtalte vederlaget innenfor fastsatte frister
  • gi relevant informasjon til Desert Candles som har vesentlig betydning for gjennomføringen av reisen
  • ved reklamasjon; gi beskjed innen rimelig tid dersom den reisende oppdager en mangel. Oppdages mangelen etter at reisen har tatt til, må den reisende reklamere på stedet til Desert Candles representant. Dersom feilen må rettes etter at reisen er over må klagen være skriftlig og framsatt senest 4 uker etter reisens avslutning med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.
  • rette seg etter Desert Candles bestemmelser slik de er presentert før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Videre skal den reisende rette seg etter Desert Candles anvisninger om fremmøtetid og fremmøtested, samt de pålegg transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den reisende må ikke opptre slik at de er til sjenanse for de medreisende.

Tvistebehandling

Dersom den reisende har en reklamasjon og krav ikke blir imøtekommet eller partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan.

Generelt

Reisene på vår internettside er generelle og ikke endelige. Alle reiser kan tilpasses etter den reisende’s egne ønsker og vi kan også skreddersy helt egne reiser.

Desert Candles reserverer seg retten til å oppdatere og/eller endre disse reisevilkårene. Det er den reisende’s ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende reisevilkår. De seneste vilkårene finner du på Desert Candles internettside.